VRTEC  VITOMARCI

                        

 

 

 

 

 

Predstavitev vrtca

Vstop novincev v vrtec

Eko projekt

 

Shramba: info, dogodki in galerije


VRTEC VITOMARCI

Vitomarci 42/b

2255 Vitomarci

Tel.: 02/ 757-51-03

e-pošta: vrtci.cerkvenjak@guest.arnes.si

Delovni čas vrtca:

5.30 do 16. ure.

Vodja vrtca:

Mateja Holc


 2018/19

 

 

Skupni javni vpis novincev v Vrtec Cerkvenjak in Vrtec Vitomarci za š. l. 2019/20   Novo!

 

Nabiranje zvončkov ob dnevu žena, 8. 3. 2019 

Pust, 5. 3. 2019 

 

Obisk reševalca ZD Ptuj

Slovenski tradicionalni zajtrk 2018

Teden otroka, okt. 2018

Nagrajenci projekta Ekobranje, sept. 2018

Trgatev, sept. 2018

Sadovnjak, sept. 2018

Naš članek v zborniku Zgodnje naravoslovje (Eko šola, sept. 2018)

 

Vloga za vpis otroka v vrtec - Vitomarci

 

Nekatere skupne informacije zavoda so na vstopni spletni strani OŠ Cerkvenjak-Vitomarci:

 

1. skupina: (1-2 leti)

Mateja Holc, vzgojiteljica

Petra Kovačec, pomočnica vzgojiteljice

 

 

2. skupina: (2-4 let)

Andreja Činč, vzgojiteljica

Marjana Horvat, pomočnica vzgojiteljice

 

3. skupina: (4-6 let)

Darja Vrtačnik, vzgojiteljica

Irena Toš, pomočnica vzgojiteljice

 

Tehnično osebje: Alenka Novak, kuharica        Darinka Purgaj, čistilka, perica

 


PREDSTAVITEV VRTCA

VIZIJA VRTCA

S spoštljivimi medsebojnimi odnosi ustvarjajmo vrtec in šolo s kvalitetnim vseživljenjskim učenjem in razvijanjem pozitivnih vrednot.

DAN V VRTCU

 

ČAS

DEJAVNOST

5.30 – 8.00

Prihod otrok in sprejem, individualne dejavnosti

8.00 – 8.45

Zajtrk, osebna nega

8.45 – 11.00

Usmerjene dejavnosti v prostoru in na prostem

11.00- 12.00

Osebna nega, kosilo, priprava na počitek

12.00 – 14.00

Počitek, tihe dejavnosti

14.00 – 16.00

Malice, dejavnosti v prostoru in na prostem, odhod domov.

VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNO DELO

PODROČJA DEJAVNOSTI: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika.

GLOBALNI CILJI:

·         Poslušanje, razumevanje in doživljanje;

·         Spoznavanje okolja;

·         Razvijanje različnih oblik medsebojnega komuniciranja;

·         Omogočanje in vzpodbujanje gibalnih dejavnosti otrok;

·         Spodbujanje različnih pristopov za lažje razumevanje in pridobivanje vseživljenjskih znanj. 

CILJI KURIKULA:

·         pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti.

·         bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti, ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih.

·         večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino.

·         upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok.

·         dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu.

·         večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev.

·         povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu.

 

NAČELA V OSPREDJU:

·         Načelo demokratičnosti in pluralizma.

·         Načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu.

·         Načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma.

·         Načelo omogočanja izbire in drugačnosti.

·         Načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti.

·         Načelo uravnoteženosti.

·         Načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete.

·         Načelo sodelovanja s starši.

·         Načelo sodelovanja z okoljem.

·         Načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja.

·         Načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije).

·         Načelo razvojno-procesnega pristopa.

·         Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja.

 

DODATNI PROGRAM:

Dodatne dejavnosti se izvajajo na osnovi doplačil staršev. Časovno te dejavnosti ne smejo posegati v redni program vrtca in se lahko izvajajo po poslovnem času vrtca. Izvajalci programov so zunanji sodelavci. V ponujene dejavnosti se otroci vključujejo po svojih željah, interesih in sposobnostih.

Na željo staršev smo organizirali naslednje dodatne dejavnosti:

·         plesni tečaj,

·         tečaj angleškega jezika.

PROJEKTI V VRTCU:

·          EKO PROJEKT - nosilka: Janja Danko.

OBOGATITVENI PROGRAM:

·         Obisk knjižnice – Bralna značka

·         Cici vesela šola

·         Vrtec v naravi

Obogatitveni program se izvaja v okviru vrtca.

INTERESNA DEJAVNOST: PRAVLJIČNI KROŽEK – mentorica: Marjana Horvat

SKUPNE DEJAVNOSTI OBEH  SKUPIN V VRTCU:

·         različne delavnice s starši,

·         nastop na občinskem prazniku,

·         ujemi trenutek,

·         praznik mamic,

·         ekodan,

·         pust,

·         sprehodi,

·         zaključna prireditev.

SODELOVANJE Z OŠ

·         sodelovanje s strokovnimi delavci šole Cerkvenjak in POŠ Vitomarci,

·         sodelovanje s strokovnimi delavkami vrtca Cerkvenjak,

·         izvajanje vzgojno - izobraževalnega dela,

·         prehrana, telovadnica, šolsko igrišče, jutranje varstvo učencev,

·         knjižničarka, socialna delavka, psihologinja, pedagoginja, računalničar…         

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI                                                     

·         občina sv. Andraž,

·         ZD Ptuj (medicinska sestra za zobozdravstveno preventivo),

·         ZD Lenart (medicinska sestra, ki spregovori o temah: higiena rok in zdravje, nevarnosti sonca in zaščita pred njim)

·         uredništva otroških revij,                                                                   

·         policist,

·         različna društva: čebelarji, društvo gospodinj, gasilci, cvetličarka, šivilja, plesalci, gledališki umetniki…

SODELOVANJE S STARŠI

CILJI IN NALOGE:

·         Staršem zagotoviti informiranje, omogočiti izmenjavo informacij o otroku.

·         Starše spodbujati k vključevanju v življenje in delo oddelka, vrtca.

·         Omogočiti staršem spoznavanje strokovnih pogledov na vzgojo, delo in prenašanje učinkovitih vzgojnih ukrepov v praksi.

·         Spodbujati aktivno sodelovanje pri vzgojnem delu, pri tem upoštevati strokovno avtonomnost vrtca.

OBLIKE SODELOVANJA:

·         RODITELJSKI SESTANKI – Trikrat letno (september, februar, maj).

·         GOVORILNE URE - Mesečne govorilne ure praviloma vsak prvi torek v mesecu in sicer za oba oddelka ob 16.00 uri.

          Govorilne ure planirajo vsi strokovni delavci.

·         PRILOŽNOSTNI POGOVORI - Priložnostni pogovori so vsak dan po potrebi pri prihodu in odhodu otrok.

·         dejavnosti ob tednu otroka,

·         predstavitev eko projekta,

·         prinašanje odpadnega in naravnega materiala,

·         prinašanje odpadnih tonerjev in kartuš,

·         zaključek šolskega leta,

·         prinašanje papirja,

·         prinašanje tetrapaka,

·         različne delavnice (sprostitvena, pustna, velikonočna) oz. dejavnosti (sankanje, pustna povorka).

PRVI KORAKI VRTCA VITOMARCI

Otvoritev vrtca Vitomarci je bila 4. septembra 2006 in s tem smo postali del nove šole v Vitomarcih. Vrtec deluje kot organizacijska enota skupnega zavoda OŠ Cerkvenjak – Vitomarci.  V vrtcu že od začetka delujeta dva oddelka (Sončki, Zmajčki), v katerih je vključenih 33 otrok. Zanje skrbimo štiri usposobljene strokovne delavke : Mateja Holc, Janja Danko, Darja Mar in Marjana Horvat.

Naš vrtec se  nahaja v prijetnem okolju. Otroci imajo na voljo veliko igrišče, ki s svojo funkcionalnostjo spodbuja otroke k ustvarjalni igri in razvoju motoričnih spretnosti.  V neposredni bližini je veliko naravnega okolja. Otroci se lahko odpravijo na sprehod do gozda, travnika, potoka.

V vrtcu Vitomarci želimo otrokom omogočiti optimalne pogoje, v katerih lahko razvijajo svoje potenciale, kjer lahko svobodno izražajo svoje zamisli, znanja, sposobnosti, ustvarjalnost, razvijajo kritičnost ter postajajo odgovorni posamezniki, ki znajo živeti v skupnosti. Prav zato se v vrtcu vključujemo v nacionalne in mednarodne projekte, ki nam pomagajo, da lahko še kvalitetneje uresničujemo cilje predšolske vzgoje. Ponosno nosimo naziv EKOVRTEC, saj z vsebinami iz ekologije razvijamo občutljivost do narave. Spodbujamo zavedanje o lastni odgovornosti do okolja - tako socialnega, kot naravnega.

Strokovni delavci in otroci skupaj načrtujemo dejavnosti in sooblikujemo prostor. Z oblikovanjem spodbudnega in pestrega okolja v vrtcu otrokom preko vsega dneva ponujamo program, v katerem potekajo različne dejavnosti za razvijanje njihovih sposobnosti in interesov. Otroci igrače in pripomočki za najrazličnejše dejavnosti, knjige in svoje izdelke, postavljajo in razporejajo po svojem okusu, dosegljivi so jim brez pomoči vzgojitelja. Kotički so stalni in občasni, da otroci lahko izbirajo. Otroci imajo možnost izbirati dejavnost, ravno tako pa imajo pravico do zasebnosti.

Dan v vrtcu se začne s toplim pozdravom, nasmehom in dobro voljo vseh prisotnih.

Vzgojno delo v vrtcu poteka skozi ves dan, ko se igra po želji prepleta s strokovno pripravljenimi dejavnostmi med katerimi lahko otrok izbira. Otroci imajo možnost, da se vključujejo in sodelujejo po svojih sposobnostih in interesih, lahko se igrajo po svoji želji ali se umaknejo od skupine.

V  našem vrtcu odrasli vzpodbujajo in omogočajo avtonomijo otrok, jim nudijo podporo, ko jo potrebujejo, in se znajo umakniti, ko jih otroci ne potrebujejo več. S takšnim delom in učenjem razvijamo kompetentnega otroka.

Z roko v roki s starši, ki nas pri teh prizadevanjih podpirajo in pri njih sodelujejo, gradimo odličnost našega vrtca in življenja v njem in njegovem okolju.

 

Mateja Holc


 

 

 

VSTOP NOVINCEV

»Če se vzgajamo,

da bi znali drugemu prisluhniti,

nas to pripelje do širokega razumevanja,

prenašanja, zdravega sožitja«

 

(Ivan Golub)

 

 

Vrtec je za otroka prvi pomembni korak iz domačega varnega gnezda v svet, ki ga bo otrok še dolgo spoznaval. Ob prvem zapuščanju domačega okolja, se otrok srečuje z ločevanjem od staršev in družine, zato je zelo pomembno, da so te izkušnje za otroka čim manj boleče in stresne. Za lažje uvajanje vašega otroka v življenje in delo vrtca vam priporočamo:

Naslednji dokumenti se nahajajo v zavihku "Dokumenti" na vstopni strani OŠ Cerkvenjak - Vitomarci:

 


 

EKO VRTEC

 

Vodja ekoprojekta: Janja Danko

 

EKOZNAK – MARJETICA

Zakaj bela marjetica na zeleni podlagi?

Ø      Vrtec Vitomarci leži sredi zelene narave: gozdov, sadovnjakov, travnikov in njiv.

Ø      Marjetica je prizemna roža trajnica, ki nas spremlja čez vse leto in želimo, da nas vedno znova spominja, da smo tudi mi majhni, vendar smo ekomalčki. In tako, kot marjetico najdemo največkrat na površinah, kjer zaradi večkratne košnje višje rastline ne morejo zasenčiti prizemnih trat, tako moramo tudi mi malčki biti enakovredni, ekodejavni in ekovztrajni, da bomo junaki za naravo.

Ø      Notranji rumeni cvetovi nas spominjajo na sonce, ki nas greje in nam daje energijo.

Ø      Beli  cvetni listi pa nas spominjajo na nas, ki skupaj »živimo« v tem vrtcu in se učimo biti prijazni do ljudi, živali, okolja ter bivati tako, da naravo takšno kot je, tudi ohranjamo.

 

 

Z EKO LISTINO SE ZAVEZUJEMO ZA:

Ø      ekološko osveščanje otroka,

Ø      skrb za čisto bivalno okolje,

Ø      zdrav način prehranjevanja,

Ø      sodelovanje pri urejanju kraja,

Ø      kvalitetnejše življenje in delo v vrtcu,

Ø      urejeno notranjost vrtca,

Ø      ločeno zbiranje odpadkov v bivalnih prostorih,

Ø      varčevanje z energijo,

Ø      negovanje vljudnega odnosa do sočloveka,

Ø      razvijanje spoznanja, da je prihodnost sveta odvisna od odnosa človeka do narave.

 

EKOHIMNA VRTCA VITOMARCI: EKOMALČKI

 

EKOMALČKI SMO, JUNAKI ZA NARAVO

IN POMEMBNI SMO, KER JO VARUJEMO

 

TU PAPIR IN TAM PLASTENKA VSE OKROG LEŽI,

DA POTOČKA IN ŠE TRAVE DIHAT NE PUSTI.

TUKAJ LUČ IN TAM EKRAN, VSE JE KAR PRIŽGANO,

VODA PA IZ PIPE TEČE, KAR TAKO V EN DAN.

 

SONCE NAS VESELO GLEDA, KO SMETI LOČUJEMO,

Z VODO IN ELEKTRIKO PA VARČUJEMO.

NAJPOMEMBNEJE PA JE, DA SE IMAMO RADI,

SMO PRIJAZNI DO ŽIVALI IN DO VSEH LJUDI.

 

 

EKO DOGODKI V 2012/2013

 

Zeliščna gredica (10.5.2013)

 

Ob ekodnevu smo pripravili različne zeliščne namaze (18.4.2013)

 

Urejamo cvetlično gredico (16.4.2013)

 

Vsako leto sodelujemo v zbiralni akciji starega papirja (11.4.2013)

 

Kuhanje lipovega čaja (16.1.2013)

Ogled prepariranih živali v lovskem domu (9.9.2012)

 


 

EKO DOGODKI V 2011/2012

 

Obiskali smo našega domačina - čebelarja g. Franca Rajšp (23.4.2012)

 

 


 

EKO DOGODKI V 2010/2011

 

V sadovnjaku (28.9.2010)

 

 

Skupaj z gospodinjami društva gospodinj Vitomarci smo spekli slasten jabolčni štrudelj (21.12.2010)

 

Lovcem smo pomagali pri postavljanju krmišča za fazane in ostale gozdne živali (14.1.2011)

Čistilna akcija v okolici vrtca (1.4.2011)

 

 


EKO DOGODKI V 2009/2010

 

Spuščanje ladjic po potoku (25.9.2009)

V vrtcu nas vsako leto obiščejo čebelarji Čebelarskega društva Juršinci (20.11.2009)

 

 

 


 

 

Oddelki 2016/2017

 

 

 


 

 

 

Informacije, dogodki in galerije prejšnjih let:

 

Vpis novincev za 2017-2018

Foto oddelki 2016/17

GALERIJA - dogodki v 2016-17

GALERIJA - dogodki v 2015-16

GALERIJA - dogodki v 2014-15