Skoči na glavno vsebino

Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto na šoli, s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženimi v šoli.

Temeljni cilj svetovalne službe na naši šoli je omogočiti optimalni razvoj vsem otrokom.

Za uresničevanje tega cilja si prizadevamo:

Jasna Lipovžsocialna delavkajasna.lipovz@guest.arnes.si
Štefka Smejprof. matematike in pedagogikestefka.smej@guest.arnes.si
Simona Bojnecpsihologinjasimona.bojnec@guest.arnes.si
Ela Žibratpedagoginjaela.zibrat1@gmail.com

Svetovalno delo na šoli opravlja Jasna Lipovž.

Ostale strokovne delavke se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na avtonomen način vključujejo v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj.

 

TOM za učece TOM za starše

 

 

Svetovanja

Kot socialna delavka se trudim, da zaznam  potrebe vseh učencev, ki bi potrebovali strokovno pomoč, zaradi različnih težav, ki se pojavljajo v določenih obdobjih odraščanja. Zato sodelujem z učenci, učitelji in starši ter vzpostavljam enakovreden partnerski odnos, ki je temeljni pogoj za uspešno reševanje problemov.

Posebno skrb namenjam sprejemanju in uvajanju otrok v šolo, raznim prehajanjem v času osnovnošolskega izobraževanja ter pri prehodu učencev v srednje šole. Moje delo temelji na upoštevanju splošnih značilnostih razvoja in učenja osnovnošolskih otrok ter ugotavljanju in upoštevanju posebnosti v njihovem telesnem, osebnem in socialnem razvoju.

Z učenci, učitelji in starši se srečujem individualno, ko prihajajo na razgovore, na strokovnih srečanjih in predavanjih. Možnosti za srečanja je dovolj in zelo sem zadovoljna takrat, ko najdemo skupne rešitve, ki so za učence pomembne in dovolj dobre za njihov vsestranski razvoj.

Kot koordinatorka za delo z nadarjenimi vodim postopke evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev. Skupaj z učitelji se trudimo najti “močna” področja otrokovega ustvarjanja, kar je pomembno za karierno pot.

Preventivne dejavnosti

V svetovalni službi posebno pozornost namenjamo preventivnim oblikam dela. To so dejavnosti, ki so usmerjene na osveščanje posameznega otroka ali na skupine in na odstranjevanje ovir ter vzpostavljanje ustreznih pogojev v vzgojno-izobraževalnem okolju. V te namene organiziramo različne aktivnosti pri pouku, na razrednih urah, dnevih dejavnosti in drugih dejavnostih šole.

Dejavnosti so usmerjene na teme:
• medsebojni odnosi,
• reševanje konfliktov,
• prepoznavanje in preprečevanje nasilja med vrstniki,
• strategije in tehnike učenja,

 • osveščanje o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog, spolnega nadlegovanja,
  • spolna vzgoja,
 • zdrava prehrana,
 • osebna higiena.
Delo z nadarjenimi učenci

Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela (Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07107/1087/1140/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L))

Postopek ugotavljanja nadarjenosti v osnovni šoli poteka v treh fazah:

 1. Evidentiranje učencev poteka brez testov ali drugih ocenjevalnih pripomočkov. Učitelji in ŠSS (šolska svetovalna služba) izdelajo seznam učencev, ki bi lahko bili nadarjeni, po naslednjih kriterijih: (odličen) učni uspeh; visoki dosežki na regijskih in državnih tekmovanjih; izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni ali drugih dejavnostih; mnenje učiteljev; mnenje ŠSS; hobiji – interesi, za katere učenec izkazuje trajen in močan interes ter visoke dosežke. V skupino evidentiranih so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od teh kriterijev.
 2. Identifikacijanadarjenih je postopek podrobnejše in poglobljene obravnave evidentiranih učencev, vključuje pa naslednja merila:
  – Ocena učiteljev: S pomočjo kakšnega merskega inštrumenta, navadno je to ocenjevalna lestvica, učitelji ocenijo vsakega učenca z vidika več področij: razumevanje in pomnjenje snovi, sposobnost sklepanja in logičnega mišljenja, izjemni dosežki, telesno – gibalne sposobnosti, vodstvene sposobnosti, motiviranost in interesi, ustvarjalnost …
   Test sposobnosti
  – Test ustvarjalnosti
  Teste izvede in ovrednoti šolski psiholog. Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od treh področij dosegli nadpovprečen rezultat; to pomeni nadpovprečno oceno učiteljev na posameznem področju nadarjenosti ali inteligenčni količnik enak ali višji od 120 (test sposobnosti) ali pa rezultat na testu ustvarjalnosti, ki spada med zgornjih deset odstotkov rezultatov vseh evidentiranih učencev.
 3. Seznanitev in mnenje starševje tretja stopnja, kjer ŠSS skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega ter pridobi tudi njihovo mnenje o otroku.
 4. Delo z nadarjenimi učenci izhaja iz naslednjih temeljnih načel:
 • širitev in poglabljanje temeljnega znanja,
 • hitrejše napredovanje v procesu učenja,
 • razvijanje ustvarjalnosti,
 • uporaba višjih oblik učenja,
 • uporaba sodelovalnih oblik učenja,
 • upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,
 • upoštevanje individualnosti,
 • spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
 • skrb za celostni osebnostni razvoj,
 • raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,
 • uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci

programa,

 • skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno

sprejeti,

 • ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in

interese.

Povezave:

Delo z učenci s posebnimi potrebami

Po 12. členu Zakona o osnovni šoli redne programe osnovne šole obiskujejo tudi učenci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč.

Dodatna strokovna pomoč učencem poteka na različnih področjih:

 • pomoč pri odpravljanju oz. kompenziranju specifičnih motenj ali primanjkljajev,
 • pomoč pri usvajanju učne snovi pri različnih šolskih predmetih,
  • razvijanje učinkovitih učnih strategij,
  • učenje socialnih in čustvenih veščin,
  • razvijanje in krepitev pozitivne samopodobe,
  • razvijanje komunikacijskih spretnosti.

Izhodišče pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami je iskanje otrokovih močnih področij in področij moči v njegovem domačem in šolskem okolju, kar nam predstavlja osnovo za načrtovanje individualiziranih programov. Osnovni cilj našega dela z učenci s posebnimi potrebami je zagotovitev optimalnih pogojev za njihov celostni osebnostni razvoj na način, da bodo posledice motenj oz. primanjkljajev čim manjše. Tako učencu omogočimo doživljanje lastne uspešnosti.

Obravnava otrok s posebnimi potrebami je interdisciplinarna in timsko naravnana. Izvajalke dodatne strokovne pomoči redno sodelujem s starši, učitelji in drugimi strokovnimi delavci na šoli, po potrebi pa tudi z zunanjimi strokovnimi delavci.

Pri delu nas vodi misel G. Evansa:˝Vsak učenec se zmore naučiti, vendar ne na isti dan in na enaki način.˝

Karierna orientacija

Karierna orientacija

Karierna pot je ena izmed najpomembnejših človekovih udejstvovanj. Zato si na naši šoli prizadevamo, da učencem ponudimo različne aktivnosti, ki jih bodo pripeljale do željenega poklica.

Poklicno vzgojo v okviru rednega pouka izvajajo učitelji v skladu s cilji, ki so predeljeni v učnem načrtu za te predmete, v okviru oddelčne skupnosti pa  jo izvajajo razredniki in svetovalni delavci.

Posebno skrb za učence pri odločanju za poklic namenimo v 8. in 9. razredu, ko:

 • informiramo učence o nadaljnjem izobraževanju in poklicih,
 • izvajamo predavanja za učence in starše,
 • izvajamo Tržnico poklicev, kjer se nam predstavijo srednje šole s svojimi izobraževalnimi programi,
 • sodelujemo in koordiniramo delo z zunanjimi institucijami,
 • seznanjamo učence z možnostjo pridobitve štipendij.

 

Pomembne povezave:

Šolska in vrstniška mediacija

Šola je tako kot druga okolja v katerih se gibljejo otroci in mladostniki kraj, kjer prihaja do številnih konfliktov, sporov in nesporazumov. Ker se zavedamo, da so konflikti normalna pojavna oblika vedenja, naše učence učimo:

 • alternativnih oblik reagiranja na konflikte,
 • prevzemanja odgovornosti,
 • razumevanja in sprejemanja posledic svojih ravnanj.

Konflikte na šoli pogosto rešujemo s šolsko ali vrstniško mediacijo, ki predstavlja način mirnega, konstruktivnega in odgovornega reševanja konfliktov med učenci. Gre za proces, v katerem so udeleženi učenci med katerimi je prišlo do konflikta pripravljeni nastalo situacijo razrešiti na miren, strpen in produktiven način. Pri tem jim pomaga nevtralna oseba, ki jim pomaga pri razlagi različnih pogledov, izražanju želja in potreb, da bi poiskala najboljšo med možnimi rešitvami.

Šolsko mediacijo izvaja pedagoginja Štefka Smej.

 

Skupnost učencev šole in šolski otroški parlament

Mentor šolskega otroškega parlamenta se udeležuje izobraževanj in v okviru Medobčinskega otroškega parlamenta sodeluje z osnovnimi šolami v sosednjih občinah. Pri tem skuša mlade parlamentarce čim bolj usmerjati v raziskovanje njihove ožje in širše okolice ter v iskanje priložnosti za prihodnost.

V okviru šolske skupnosti učencev OŠ Cerkvenjak – Vitomarci je poudarek na medvrstniškem in medgeneracijskem sodelovanju, druženju ter pomoči. Posebna pozornost pa je v okviru tega namenjena tudi interesnim področjem učencev in vključevanju le teh v dogajanje v šoli.

Predavanja za starše

Svetovalna služba na šoli sodeluje s starši tudi na preventivnem nivoju. Z željo, da bi starši bolje spoznali pomen vzgoje za otroka, otrokove razvojne značilnosti ter vzgojo in odnose v družini jim v vsakem šolskem letu ponujamo nekaj tematskih srečanj. Osnovni namen tovrstnih srečanj je podpreti starše v starševski vlogi.

Teme srečanj oz. predavanj se spreminjajo glede na želje in potrebe staršev in strokovnih delavcev šole.

Enkrat letno se tematsko srečanje za vse starše izvede zunanji izvajalec.

Ker se želimo čim bolj približati najbolj perečim problemom vzgoje ter medsebojnih odnosov med starši in otroci, nam lahko kadarkoli sporočite vaše želje glede tem predavanj. Zavedamo se, da je sodelovanje staršev s šolo najboljša pot za otrokov optimalni razvoj.

V šolskem letu 2023-24 so načrtovana naslednja predavanja:

NASLOV PREDAVANJA RAZRED IZVAJALKA
Postal bom šolar šolski novinci Jasna Lipovž
Vsi drugačni, vsi enakopravni 1. r Jasna Lipovž
Drobtinice uspešne vzgoje 1. r. Štefka Smej
Učiti se učiti 3. r. Štefka Smej
Karierne poti devetošolcev 9. r. Jasna Lipovž

 

 

 

 

 

Zanimive povezave

Zakon o osnovni šoli: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2062

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Mb: http://www.svet-center-mb.si/

(Skupno 1.046 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost